Лични данни

Политика за защита на личните данни

Декларация за защита на личните данни

„СЕМЕЛА ЛОГИСТИКС” се отнася с внимание при използването на личните данни на всеки наш клиент/партньор и се придържа към законовите разпоредби за зашита на личните данни.

В тази декларация са описани начините, по които „Семела Логистикс” борави с лични данни в интернет, информацията, която събираме и анализираме от потребителите на интернет страницата ни, и методите, по които предава, използва или обработва тази информация. Подробно ще разберете и как се използват „бисквитките” от нашите приложения.

 

Отваряйки страницата ни се появява екран за използването на „бисквитки” за аналитични цели, след което има препратка към настоящата Декларация за защита на личните данни.

 

 С използването на тази интернет страница Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат събирани и използвани по начина, описан в настоящата Декларация за защита на личните данни. Наред с това приемате, че „Семела Логистикс“ променя и актуализира настоящата Декларация за защита на личните данни редовно и по собствено усмотрение. В такива случаи актуалната версия на настоящата Декларация за защита на личните данни се публикува на тази страница. Изменената Декларация за защита на личните данни се отнася само до данни, събирани след датата на влизането ѝ в сила. Препоръчваме Ви редовно да проверявате тази страница за актуална информация относно практиките ни за защита на личните данни. Ползването на нашите услуги след внасянето на изменения в Декларацията за защита на личните данни означава, че приемате тези изменения.

 

 

Данни  на администратора на лични данни

Администраторът на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните, на други национални закони относно защитата на данните и на други разпоредби за защита на личните данни е:

 

СЕМЕЛА ЛОГИСТИКС ООД

Адрес на управление: ул. Ген Данаил Николаев 58

Адрес за кореспонденция: ул. Васил Левски 242/А, Свободна Зона Пловдив, офис 22

Пловдив , България

тел.: +359 878 868 826

email: office@semela.net

 

Данни  на длъжностното лице за защита на данните

 

Длъжностното лице за защита на данните към администратора на лични данни може да бъде открито на следния адрес и телефон:

 

СЕМЕЛА ЛОГИСТИКС ООД

Адрес на управление: ул. Ген Данаил Николаев 58

Адрес за кореспонденция: ул. Васил Левски 242/А, Свободна Зона Пловдив, офис 22

Пловдив , България

тел.: +359 878 868 826

email: office@semela.net

 

I.        Обща информация

1.        Обхват на обработката на лични данни

Използваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Декларация за защита на личните данни, като целта ни е да Ви предоставим услугите си, да отговорим на запитванията Ви и – доколкото законът го допуска или изисква – да Ви окажем подкрепа при административни проучвания и наказателни разследвания. Събраните от тази интернет страница за статистически цели данни можем да направим анонимни или да обобщим, за да разширим портфолиото си от продукти и да подобрим предоставяните от нас услуги.

 

2.        С кого споделяме личните Ви данни

Можем да съхраняваме личните Ви данни или да на други надеждни бизнес партньори, които предоставят от наше име услуги като техническа поддръжка, с цел оценяване полезността на тази интернет страница за маркетингови цели или за други видове услуги. С изброените страни имаме договори, които гарантират, че личните данни се обработват съгласно нашите указания и в съответствие с настоящата Декларация за защита на личните данни и други адекватни мерки за конфиденциалност и защита.

 

Предаваме личните Ви данни – доколкото това е необходимо – само на онези страни и трети лица, от които Вие поискате или които упълномощите да спазват Вашите и наши права и да се грижат за Вашата и наша собственост и защита, както и на онези страни и трети лица, спрямо които сме задължени по силата на действащото законодателство, съдебните или други административни изисквания, а също и когато това разкриване се налага с цел подкрепа при административни проучвания, наказателни разследвания или съдебни дела.

 

Имайте предвид, че е възможно държавните органи, клиентите и доставчиците, на които имаме право да предаваме личните Ви данни, да се намират извън Вашата родина, включително в страни, чието законодателство относно защитата на личните данни се различава от законодателството в страната, в която се намирате Вие. В такива случаи ние се уверяваме, че са предприети адекватни мерки за защита на личните Ви данни посредством въвеждане на подходящи юридически механизми като стандартни договорни клаузи за ЕС. Копие от стандартните договорни клаузи за ЕС ще откриете на:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_bg

 

3.      Правно основание за обработката на лични данни

Щом получим от субекта на данните съгласие за обработка на личните му данни, за правно основание за обработката на личните данни се приема чл. 6, ал. 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните.

При обработка на лични данни, която се налага с цел изпълнение на договор, страна по който е субектът на данните, за правно основание се приема чл. 6, ал. 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните. Това важи и за обработката с цел въвеждане на преддоговорни мерки.

В случай че обработката на лични данни се налага за изпълнение на законно задължение на нашето предприятие, за правно основание за обработката на личните данни се приема чл. 6, ал. 1, буква в) от Общия регламент относно защитата на данните.

В случай че обработката на лични данни се налага с цел защитаване на жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, за правно основание за обработката на личните данни се приема чл. 6, ал. 1, буква г) от Общия регламент относно защитата на данните.

Ако обработката се налага с цел запазване на легитимни интереси на предприятието или на трето лице и интересите и основните права и свободи на субекта на данните нямат преимущество пред интересите на предприятието, то за правно основание за обработката на личните данни се приема чл. 6, ал. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните.

 

4.      Заличаване на лични данни и срок на съхранение

Личните данни на субектите на данни се заличават или достъпът до тях се прекратява, когато целта на съхранението стане нерелевантна. Наред с това е възможно европейският или национален законодател да предвижда съхранение по силата на регламенти на Съюза, закони или подзаконови актове, приложими спрямо администратора на лични данни. Прекратяването на достъпа до личните данни или тяхното заличаване се извършва и при изтичане на предвидения в гореспоменатите стандарти срок на съхранение, освен ако не съществува необходимост от по-нататъшно съхранение на данните с цел сключване или изпълнение на договор.

 

II.       Предоставяне на интернет страницата и създаване на log файлове

1.              Описание и обхват на обработката на данни

При всяко отваряне на нашата интернет страница системата ни автоматично събира данни и информация от компютърните системи на достъпващия компютър.

 

Събират се следните данни:

(1)   Информация за вида браузър и използваната версия

(2)   Операционната система на потребителя

(3)   IP адресът на потребителя

(4)   Датата и часът на достъпа

(5)   Интернет страници, от които системата на потребителя е попаднала на нашата интернет страница

(6)   Интернет страници, които са достъпени от системата на потребителя през нашата интернет страница

Данните се съхраняват и в log файловете на нашата система. Тези съхранени данни не се съпоставят с други лични данни, съхранени за потребителя.

2.      Правно основание за обработка на личните данни

За правно основание за временно съхранение на личните данни и log файловете се приема чл. 6, ал. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните.

 

3.      Цел на обработката на данни

Временното съхранение на IP адреса от системата е необходимо за извикване на интернет страницата в компютъра на потребителя. За целта IP адресът на потребителя трябва да се съхрани за срока на сесията.

Съхранението в log файлове се извършва с цел гарантиране работата на интернет страницата. Наред с това тези данни ни служат за подобряване на интернет страницата и гарантиране сигурността на информационните ни системи. В тази връзка не се извършва оценка на данните за маркетингови цели.

Тези цели представляват наш легитимен интерес от обработката на данни по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните.

 

4.      Срок на съхранение

Данните се заличават, когато целите, за които са били събрани, станат нерелевантни. При събиране на данни за предоставяне на интернет страницата това е моментът, в който приключва съответната сесия.

 

При съхраняване на данните в log файлове това става след не повече от 30 дни. Възможно е съхранение и след този срок. В този случай IP адресите на потребителите се заличават или манипулират, така че да не могат да се свържат с достъпващия клиент.

 

5.      Възможност за възражение и премахване

Събирането на лични данни с цел предоставяне на интернет страницата и съхранението им в log файлове за целите на работата на интернет страницата е крайно наложително. Поради това потребителят няма възможност за възражение.

III.              Използване на „бисквитки“

 

а) Описание и обхват на обработката на лични данни

Нашата интернет страница използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са текстови данни, които се съхраняват във или от интернет браузъра в компютърната система на потребителя. При достъпване на интернет страница от потребителя в операционната система на потребителя може да се запази „бисквитка“. Тя съдържа характерен символен низ, който позволява еднозначно идентифициране на браузъра при повторно достъпване на интернет страницата.

 

Използваме „бисквитки“, за да направим интернет страницата си по-удобна за потребителите. Някои елементи от страницата изискват достъпващият браузър да бъде идентифициран и след смяна на страницата.

 

При сърфиране из интернет страницата се използват следните „бисквитки“:

 

Необходими “бисквитки”

Тези „бисквитки“ са необходими за управление на страницата и за временно съхранение на данни за сесията, така че страницата да се показва правилно.

 

„Бисквитки“ на ефективността

Използваме тези „бисквитки“, за да подобрим техническите характеристики като скоростта на зареждане и появата на картина.

 

Функционални „бисквитки“

Нашите приложения използват тези „бисквитки“, за да съхраняват временно въведените данни, с което да гарантират работата на страницата и удобството за клиентите.

 

Рекламни „бисквитки“

Използваме рекламни „бисквитки“, за да проверим доколко са успешни маркетинговите ни акции.

 

„Бисквитки“ на доставчици

 

„Бисквитките“ на доставчици са „бисквитки“, които се използват от администратора, отговарящ за обработката на личните данни. Той обаче е различен от оператора на интернет страницата, която посещава потребителят.

 

Използваме „бисквитки“ на доставчици напр. за да свържем страницата си с LinkedIn и Twitter и да предоставим на посетителите си възможност да споделят нещо направо в LinkedIn или Twitter.

 

Наред с това си служим с Google Analytics, уеб услугата за анализ на Google Inc. („Google“). Google използва „бисквитки“. Принципно събираната чрез тези „бисквитки“ информация за използването на онлайн услугите от потребителя се прехвърля на сървър на Google в САЩ, където и се съхранява.

При искане от наша страна Google използва тази информация, за да оцени потреблението на онлайн услугите ни, за да състави доклади за дейностите, свързани с тези онлайн услуги, и за да ни предостави други услуги, свързани с ползването на нашите онлайн услуги и потреблението на интернет. В този случай от обработените данни могат да бъдат съставени потребителски профили под псевдоним.

 

Използваме Google Analytics само с активирана функция за анонимизация на IP адреса. Това значи, че на тази интернет страница Вашият IP адрес се съкращава от Google в рамките на страните членки на Европейския съюз или в други държави, подписали споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в извънредни случаи целият IP адрес се прехвърля в сървър на Google в САЩ, за да се съкрати там. IP адресът, получен от браузъра на потребителя, не се съпоставя с други данни от Google.

 

Освен това потребителите могат да предотвратят запазването на „бисквитки“, като настроят софтуера на браузъра си; те могат да предотвратят събирането от Google на данни, генерирани от „бисквитките“ и при ползване на интернет услугитe, както и обработването на тези данни от Google, като свалят и инсталират плъгина за браузър от следната страница: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Допълнителна информация относно използването на данни от Google за рекламни цели и относно възможностите за настройка и възражение ще откриете на интернет страниците на  Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg („Как Google борави с данните, когато използвате сайтовете или приложенията на партньорите ни“), https://policies.google.com/technologies/ads?hl=bg („Рекламиране“), http://www.google.de/settings/ads(„Управлявайте информацията, която Google използва, за да Ви показва реклами“) и http://www.google.com/ads/preferences/  („Определете сами какви реклами да Ви показва Google“).

 

б) Правно основание за обработката на данни

За правно основание за обработката на лични данни при използване на необходими от техническа гледна точка „бисквитки“ се приема чл. 6, ал. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните.

За правно основание за обработката на лични данни при използване на „бисквитки“ за аналитични цели при наличието на съответното съгласие се приема чл. 6, ал. 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните.

в) Цел на обработката на данни 

Използването на необходими от техническа гледна точка „бисквитки“ се извършва с цел облекчаване ползването на интернет страници от потребителите. Някои функции на нашите интернет страници не могат да бъдат предлагани, без да се използват „бисквитки“. Тези функции изискват след смяна на страницата браузърът да бъде разпознат отново.

 

Потребителските данни, събирани от необходимите от техническа гледна точка „бисквитки“, не се използват за изготвяне на потребителски профили.

 

Използването на „бисквитки“ за аналитични цели (рекламни „бисквитки“ и „бисквитки“ на доставчици) се прави с цел подобряване качеството на нашата интернет страница и нейното съдържание. От аналитичните „бисквитки“ научаваме как се използва интернет страницата, което ни позволява непрекъснато да подобряваме услугите си. „Бисквитките“ могат да се използват и за изготвяне на профил на интересите Ви и за показване на подходящи реклами на други интернет страници.
За правно основание за обработката на лични данни при използване на необходими от техническа гледна точка „бисквитки“ се приема чл. 6, ал. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните.

 

За правно основание за обработката на лични данни при използване на „бисквитки“ за аналитични цели при наличието на съответното съгласие се приема чл. 6, ал. 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните.

 

г) Срок на съхранение, възможности за възражение и премахване

„Бисквитките“ се съхраняват в компютъра на потребителя, откъдето се предават на нашата страница. Ето защо Вие като потребител имате пълен контрол върху използването на „бисквитки“. Чрез промяна в настройките на своя интернет браузър можете да деактивирате или ограничите преноса на „бисквитки“. Запазените вече „бисквитки“ могат да бъдат премахвани по всяко време. Това може да стане и автоматично.

.

V.            Формуляр за връзка и контакт по email

1.             Описание и обхват на обработката на данни

На нашата интернет страница е поместен формуляр за връзка, който може да се използва за електронна връзка с нас. Когато даден потребител се възползва от тази възможност, въведените в маската данни ни се предават и се съхраняват. Тези данни включват:

(1)   Собствено име

(3)   Email

 

При изпращане на данните от Вас ще бъде поискано съгласие за тяхната обработката, като ще бъде направена препратка към настоящата Декларация за защита на личните данни.

 

Ако бъде осъществена връзка чрез зададен email  адрес, в този случай се запазват предадените по email лични данни на потребителя.

 

В тази връзка личните данни не се предават на трети лица. Данните се използват единствено за обработка на кореспонденцията.

 

2.      Правно основание за обработка на данните

За правно основание за обработката на лични данни при наличието на съответното съгласие се приема чл. 6, ал. 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните.

 

За правно основание за обработка на данни, събрани чрез кореспонденция по email, се приема чл. 6, ал. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните. Ако email кореспонденцията има за цел сключване на договор, то тогава за правно основание за обработката на данните се приема чл. 6, ал. 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните.

 

3.      Цел на обработката на данни

Обработката на личните данни от маската служи само за обработка на кореспонденцията. В случай на осъществяване на връзка чрез email е наличен легален интерес от обработката на данните. Обработката на Вашите данни за цели, различни от посочените, става само с изричното Ви съгласие.

 

Останалите лични данни, обработвани при изпращане на формуляра, служат за предотвратяване на злоупотребите с формуляра за връзка и за гарантиране сигурността на информационните ни системи.

 

4.      Срок на съхранение

Данните се заличават, щом престанат да бъдат необходими за изпълнение на целта, за която са събрани. За личните данни от маската във формуляра за връзка и онези данни, изпратени от email, това важи в случаите, в които кореспонденцията със съответния потребител приключи. Кореспонденцията приключва тогава, когато обстоятелствата показват, че разглежданият случай е разрешен окончателно.

 

5.      Възможност за възражение и премахване

Потребителят има възможност да оттегли съгласието за обработка на личните данни по всяко време. Ако потребителят се свърже с нас по email, той може да възрази срещу съхранението на личните си данни по всяко време. В подобен случай кореспонденцията не може да бъде продължавана.

 

Можете да оттеглите съгласието си и да подадете възражение срещу съхранението на посочения в глава VIII линк.

 

В този случай всички лични данни, съхранени в рамките на кореспонденцията, ще бъдат заличени.

 

VI.              Права на субекта на данните

 

Ако се обработват Ваши лични данни, то Вие сте субект на данните по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и разполагате с изброените по-долу права спрямо администратора на лични данни.

Можете да предявявате правата си по всяко време на

https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/0a22d30e-5874-4513-953f-3079967f561b.

 

1.              Право на информация

Можете да поискате от администратора на лични данни да потвърди дали личните данни, които се отнасят до Вас, се обработват от нас.

При наличието на такава обработка можете да изискате от администратора на лични данни информация за следното:

(1)       целите, за които се обработват личните данни;

(2)       категориите лични данни, които се обработват;

(3)       получателите или категориите получатели, на които са разкрити или предстои да бъдат разкрити засягащите Ви лични данни;

(4)       планирания срок на съхранение на засягащите Ви лични данни, а при липсата на конкретна информация по въпроса – критериите за определяне срока на съхранение;

(5)       наличието на право на корекция или заличаване на засягащите Ви лични данни, на право на ограничаване на обработката от администратора на лични данни и на право на възражение срещу тази обработка;

(6)       наличието на право на жалба пред надзорен орган;

(7)       всяка информация за произхода на данните, когато личните данни не са събрани от субекта на данните;

(8)       наличието на автоматизирано обработване, включващо профилиране, по силата на чл. 22, ал. 1 и 4 от Общия регламент относно защитата на данните и – поне в тези случаи – подробна информация за използваната логика, обхвата и желаното въздействие на подобна обработка върху субекта на данните.

Имате право да изискате информация за това, дали засягащите Ви лични данни ще бъдат предавани в трета страна или на международна организация. В тази връзка можете да изискате да бъдете уведомени за наличието на подходящи гаранции при предаване по смисъла на чл. 46 от Общия регламент относно защитата на данните.

 

2.              Право на корекция

Имате право да поискате от администратора на лични данни корекция и/или допълване, когато обработените лични данни, които Ви засягат, са неточни или непълни. Администраторът на лични данни е длъжен незабавно да предприеме корекция.

 

3.              Право на ограничаване на обработката

Можете да изискате ограничаване на обработката на засягащите Ви лични данни при изброените по-долу условия:

(1)       ако оспорвате верността на засягащите Ви лични данни от период от време, който позволява на администратора на лични данни да провери верността на личните данни;

(2)       ако обработката е неправомерна и Вие отхвърляте заличаването на личните данни, като вместо това изисквате ограничаване на използването на личните данни;

(3)       ако администраторът на лични данни вече не се нуждае от тях за целите на обработката, но Вие се нуждаете от личните си данни за установяване, упражняване или защита на искове; както и

(4)       ако сте внесли възражение срещу обработката съгласно чл. 21, ал. 1 от Общия регламент относно защитата на данните и още не е ясно дали основателните причини на администратора на лични данни надделяват над Вашите причини.

Ако обработката на засягащите Ви лични данни е ограничена, тези данни – като се изключи съхранението им – могат да се обработват само с Ваше съгласие или без него за установяване, упражняване или защита на искове, за защита правата на друго физическо или юридическо лице или заради важни обществени интереси на Съюза или на държава членка.

Ако ограничаването на обработката се отменя при гореизброените условия, преди отмяната му ще бъдете уведомени от администратора на лични данни.

4.      Право на заличаване

a)        Задължение за заличаване

Можете да изискате от администратора на лични данни незабавно да заличи засягащите Ви лични данни, като администраторът на лични данни е длъжен незабавно да заличи тези данни, когато е налице една от долуизброените причини за това:

(1)       Засягащите Ви лични данни са престанали да бъдат необходими за целите, за които са били събрани или обработени.

(2)       Оттегляте съгласието си, на което се е основавала обработката съгласно чл. 6, ал. 1, буква а) или чл. 9, ал. 2, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните, и липсва друго правно основание за такава обработка.

(3)       Внасяте възражение срещу обработката в съответствие с чл. 21, ал. 1 от Общия регламент относно защитата на данните и липсват приоритетни законни основания за обработката, както и когато внасяте възражение срещу обработката в съответствие с чл. 21, ал. 2 от Общия регламент относно защитата на данните.

(4)       Засягащите Ви лични данни са обработвани неправомерно.

(5)       Заличаването на засягащите Ви лични данни се налага с цел изпълнение на законно задължение съгласно законодателството на ЕС или на държава членка, което е приложимо спрямо администратора на лични данни.

(6)       Засягащите Ви лични данни са събрани във връзка с предлаганите от информационното общество услуги в съответствие с чл. 8, ал. 1 от Общия регламент относно защитата на данните.

b)        Информация на трети лица

Ако администраторът на лични данни е разкрил засягащите Ви лични данни на трети лица и е задължен да ги заличи по силата на чл. 17, ал. 1 от Общия регламент относно защитата на данните, то в съответствие с наличната технология и разходите за прилагане той взема подходящите мерки – включително технически, – за да информира администраторите на лични данни, които обработват личните данни, че Вие като субект на данните сте изискали от тях заличаване на всички връзки към тези лични данни и на копията и репликите на тези лични данни.

c)        Изключения

Правото на заличаване не се прилага, когато обработката се налага:

(1)       с цел упражняване на правото на свободно изразяване и на информация;

(2)       за изпълнение на законно задължение, което изисква обработка съгласно законодателството на Съюза или държавите членки, приложимо спрямо администратора на лични данни, както и за изпълнение на задача, която е в интерес на обществото, или за упражняване на публична власт, с която е натоварен администраторът на лични данни;

(3)       заради обществени интереси в областта на общественото здраве по силата на чл. 9, ал. 2, буква з) и чл. 9, ал. 3 от Общия регламент относно защитата на данните;

(4)       за архивни цели от обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели по смисъла на чл. 89, ал. 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото се предполага, че правото, посочено в раздел а), възпрепятства значително или прави невъзможно осъществяването на целите; както и

(5)       за установяване, упражняване или защита на искове.

5.      Право на информация

Ако сте предявили право на корекция, заличаване или ограничаване на обработката спрямо администратора на лични данни, той е длъжен да уведоми всички получатели, на които са разкрити засягащите Ви лични данни, за тази корекция, заличаване или ограничаване на обработката на личните данни, освен ако това не се окаже невъзможно или е свързано с непропорционални усилия.

Имате право да поискате от администратора на лични данни да Ви уведоми за тези получатели.

6.      Право на преносимост на данните

Имате право да получавате засягащите Ви лични данни, които сте предоставили на администратора на лични данни, в структуриран, широкоизползваем и машиночитаем формат. Наред с това имате право да предавате тези данни на друг администратор на данни без съгласието на администратора на личните данни, на когото сте ги предоставили, стига

(1)       обработката да се извършва по силата на съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а) отОбщия регламент относно защитата на данните или по силата на договор в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните; както и

(2)       обработката да става с помощта на автоматизирани методи.

Наред с това при упражняване на споменатото право имате и право да поискате засягащите Ви лични данни да бъдат предадени на друг администратор на лични данни директно от настоящия администратор на лични данни, стига това да е технически възможно. В този случай не могат да се накърняват правата и свободите на други лица.

Правото на преносимост на данни не се отнася до обработката на лични данни, която се налага с цел изпълнение на задача от обществен интерес или упражняване на публичната власт, с която е натоварен администраторът на лични данни.

 

7.      Право на възражение

По причини, свързани с особеното Ви положение, имате право по всяко време да подадете възражение срещу обработката на засягащите Ви лични данни в съответствие с чл. 6, ал. 1, букви д) или е) от Общия регламент относно защитата на данните; това се отнася и до профилирането въз основа на тези разпоредби.

Администраторът на лични данни няма повече да обработва засягащите Ви лични данни, освен ако не е в състояние да докаже наличието на императивни законни основания за обработката, които надделяват над Вашите интереси, права и свободи, както и когато обработката служи за установяване, упражняване или защита на искове.

Ако засягащите Ви лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, то тогава имате право по всяко време да подадете възражение срещу обработката на засягащите Ви лични данни за целите на такава реклама; това се отнася и до профилирането, когато то е свързано с такъв директен маркетинг.

Ако възразите срещу обработката за целите на директния маркетинг, то засягащите Ви лични данни няма да се обработват повече за тези цели.

При ползването на услугите на информационното общество – въпреки Директива 2002/58/ЕО – имате възможност да упражните правото си на възражение посредством автоматизирани методи, при които се използват технически спецификации.

 

8.      Право на оттегляне на декларацията за съгласие за обработка на лични данни

Имате право по всяко време да оттеглите декларацията си за съгласие за обработка на лични данни. Оттеглянето на съгласието не засяга правомерността на обработката в резултат на съгласието Ви до момента на оттеглянето му.

 

9.      Автоматизирана обработка в отделни случаи, включваща профилиране

Имате право да не бъдете подлагани на обработка – включително профилиране, – която е изключително автоматизирана, когато тя има неблагоприятни правни последици върху Вас или Ви възпрепятства значително по друг начин. Това не се отнася до случаите, в които обработката

(1)       се налага с цел сключване или изпълнение на договор между Вас и администратора на лични данни,

(2)       е допустима съгласно законодателството на Съюза или на държавите членки, което е приложимо спрямо администратора на лични данни, и това законодателство предвижда адекватни мерки за защита на Вашите права и свободи и на законните Ви интереси; или

(3)       се извършва след изрично съгласие.

Във всеки случай тази обработка не се отнася до специални категории лични данни по смисъла на чл. 9, ал. 1 от Общия регламент относно защитата на данните, освен ако не са приложими чл. 9, ал. 2, буква a) или ж) и не са взети адекватни мерки за защита на Вашите права и свободи и на законните Ви интереси.

По отношение на посочените в (1) и (3) случаи администраторът на лични данни взима адекватни мерки за защита на Вашите права и свободи и на законните Ви интереси, към които спадат минимум правото на получаване на помощ от друго лице при разногласия с администратора на лични данни, на излагане на собствено становище и на обжалване на решението.

 

10.  Право на жалба пред надзорен орган

Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за защита, когато смятате, че обработката на засягащите Ви данни е в противоречие с Общия регламент относно защитата на данните, Вие имате право на жалба пред надзорен орган, особено в държавата членка, в която пребивавате, работите или е извършено предполагаемото нарушение.

Надзорният орган, до който е подадена жалбата, уведомява жалбоподателя за статуса на жалбата и за резултата от нея, включително за възможността за съдебна мярка за правна защита по силата на чл. 78 от Общия регламент относно защитата на данните.

VII.            Сигнали за инциденти, свързани със защитата на личните данни

 

За инциденти, свързани със защитата на личните данни, можете да сигнализирате по всяко време на office@semela.net

 

Инцидентът, свързан със защитата на личните данни, представлява разбиване на защитата, водещо до значително или неправомерно унищожаване, загуба, изменение, непозволено разпространение или непозволен достъп до личните данни, предавани, съхранявани или обработвани по друг начин от „Семела Логистикс“ или от упълномощени от предприятието трети лица.

 

VIII.         Малолетни и непълнолетни лица

 

Лица под 18 години нямат право да ни предават лични данни без съгласието на носещите родителска отговорност за децата. Съгласно чл. 8 от Общия регламент относно защитата на даннителица под 16 години дават съгласие за обработка на личните им данни само след съгласие от страна на носещите родителска отговорност за деца. Лични данни на малолетни и непълнолетни лица не се събират и обработват умишлено.

 

IX.               Актуалност и валидност на настоящата Декларация за защита на личните данни

 

„Семела Логистикс“ си запазва правото да изменя настоящата Декларация за защита на личните данни по всяко време и с бъдещо действие. Поради това препоръчваме редовно да препрочитате настоящата Декларация за защита на личните данни.