Карго застраховки

Карго застраховки – спокойствие и сигурност за вас и товарите ви

Работим със всички застрахователни компании. Смятаме, че застраховането на товарите носи спокойствие както на клиентите, така и на превозвачите, а богатата гама от застрахователни партньори, гарантира предоставянето най-изгодните условия, както и възможност за намиране на най-добрите и сигурни вариянти за карго застраховки на товарите ви.

Карго застраховката осигурява застрахователно покритие при извършване на вътрешен или международен транспорт, за всички видове товари, превозвани както по суша, така и при морски, въздушен и комбиниран транспорт.

Обект на този тип застраховки са всички видове товари, материали, личен багаж и др. и свързаните с тях материални интереси по време на превоза и покриват последиците възникнали при всички рискове, посочени в застрахователния договор. При карго застраховките, освен товара, към застрахователната стойност може да се включи също стойността на превоза, митнически такси, както и разходите по самата карго застраховка.

Отговорността на застрахователя започва от натоварването на стоката, на съответното – предварително посочено превозно средство и приключва с разтоварването на стоката на уговорения адрес. Обхватът на застраховката е в сила също и при забавяние, нужда от претоварване на друга транспортна единица и други изключения, независищи от затрахованата страна, с цел намаляване на загуби или риск. Маршрутът, по който следва да бъде превозен застрахования товар, се посочва и може да бъде сменен след уведомление към застрахователната компания.

Застраховката не покрива риск от, неправилно натоварване/укрепване при извършването на транпорта, неподходяща или частична опаковка, липси от съдържанието при напълно запазена външна опаковка, групирането на товара с неподходящи такива,когато спецификата на стоката го изисква, при превозване на опасни товари – кисилини, взривни вещества, пиротехнически средства, претрол и петролни продукти, влияние от ядрени експлозии, радиоактивно лъчение или заразяване, конфискация или пиратство, недоставяне вследствие кражба ня цялото превозно средство и др.

Необходимата информация за сключване на карго застраховка:

Вида на товара, вида опаковката, тегло, товарен адрес, разтоварен адрес, вид на превозното средство, допълнителна  информация за него, фактурна стойност (по оригинална или проформа фактура) на застрахования обект, както и рисковите, срещу които желаете да предпазите стоката си.